معاونت فرهنگی و اجتماعی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/13 | 
معاونت فرهنگی و دانشجویی

این معاونت در دو حوزه دانشجویی و فرهنگی با هدف تسهیل و ارایه مطلوب خدمات رفاهی و فرهنگی در دو حوزه اصلی دانشجویی و رفاهی به جامعه دانشگاهی شامل اساتید گرانقدر، کارمندان محترم و دانشجویان عزیز ارایه خدمت می نماید.
دو مدیریت دانشجویی و امور فرهنگی و اجتماعی دو مدیریت اصلی ذیل این معاونت هستند. همچنین اداره تربیت بدنی، اداره سلامت، ایمنی و محیط زیست و اداره مشاوره و خدمات روانشناختی ادارات زیر مجموعه این معاونت می باشند.