آئین نامه ها و شرائط وام

چاپ

اداره رفاه دانشجويان زير مجموعه معاونت دانشجويي و فرهنگي مي‌باشد. اين اداره پل ارتباطي بين دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان جهت ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به دانشجويان است.
انواع تسهيلات رفاهي صندوق رفاه دانشجويان كه دانشجويان در طول تحصيل مي‌توانند بهره‌مند گردند شامل:
1- وام تحصيلي: (ماهانه 20هزار تومان مجردين، 35هزار تومان متاهلين و حق اولاد 3هزارتومان)
مدت استفاده: كارشناسي 8ترم تحصيلي، كارشناسي‌ارشد 4ترم تحصيلي، دكتري 8ترم تحصيلي.
2- وام مسكن: مختص دانشجويان فاقد خوابگاه و غير تهراني با ارائه اجاره نامه معتبر. (ماهانه 20هزار تومان مجردين و 40هزار تومان متاهلين) و مدت استفاده مطابق بند1.
3- وام ضروري: بابت موارد ذكر شده از طرف صندوق با تاييديه معتبر مانند پايان‌نامه، بيماري، خريد لوازم آموزشي و غيره تا سقف 150هزار تومان.
4- وام وديعه مسكن: به دانشجويان متاهل غير خوابگاهي و غير بورس با ارائه اجاره نامه رسمي تا سقف 1.500.000تومان براي مقطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي تا سقف 3.000.000تومان.
5- وام ضروري قهرمان ورزشي: براي نفرات اول تا سوم به تشخيص اداره كل تربيت بدني حداكثر سه برابر سقف وام ضروري.
6- وام ضروري موارد خاص: براي بيماري‌هاي خاص و پر هزينه تا سقف 2ميليون تومان.
7- وام ضروري ممتاز: با تاييد دفتر استعدادهاي درخشان از نيمسال سوم حداكثر سه برابر سقف وام ضروري.
8- وام تحصيلي ممتاز: با تاييد دفتر استعدادهاي درخشان از نيمسال سوم حداكثر سه برابر سقف وام تحصيلي.
9- وام ضروري مبتكر: به دانشجويان مبتكر با تاييد ثبت و اختراع خود توسط سازمان ثبت و اختراع معاونت پژوهش تا سقف يك ميليون تومان پرداخت مي‌شود.
10- وام ضـروري حوادث غيرمترقبه: به دانشجويان حـادثه ديده در برابر حوادث طبيعي چون سيل، زلزله و غيره حداكثر 3 تا 5 برابر سقف وام ضروري در طول مقطع وام پرداخت مي‌شود.
11- وام حج عمره: دانشجو در طول مقاطع فقط يكبار با تاييد ستاد حج عمره دانشگاه تا سقف 300.000هزار تومان وام دريافت مي‌كند.
12- وام دانشجويان كم بينا و نابينا: اين وام يكبار در سال حداكثر به مبلغ 200.000تومان پرداخت مي‌شود.
13- وام بيمه خدمات درماني: 50% حق بيمه توسط دانشگاه و 50% بقيه توسط صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي‌شود.
14- بيمه حوادث دانشجويي: تمام دانشجويان فعال تمامي مقاطع هر ساله تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي قرار مي‌گيرد.
15- تسويه حساب دانشجو: دانشجو موظف است در پايان تحصيل به اداره رفاه دانشجويان جهت تسويه حساب با دواير مختلف معاونت دانشجويي و فرهنگي مراجعه نمايد.