شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اطلاعیه ثبت نام خوابگاه متاهلی ترم بهمن
 
 

اطلاعیه ثبت نام خوابگاه متاهلی ترم بهمن

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه متأهلی

ثبت نام از روز شنبه 95/09/20 لغایت سه شنبه 95/09/30 در واحد "اسکان برادران و متأهلی" اداره امور خوابگاه ها انجام خواهد شد.

تذکر1: تعداد بسیار محدودی واحد متأهلی برای ترم بهمن سال پیش رو تخلیه شده و شروع دوره اسکان نیز از اوایل بهمن ماه 95 خواهد بود.

تذکر 2: مدت زمان ارائه خوابگاه متأهلی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد یکسال و به دانشجویان دکتری دوسال می باشد.

تذکر 3: دانشجو در زمان ثبت نام و در طول دوران استفاده از خوابگاه باید دارای سنوات تحصیلی مجاز(کارشناسی و دکتری 9 نیمسال و کارشناسی ارشد پنج نیمسال) باشد.