شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی ، مسکن ،هسته ای و ممتاز
 
 

قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی ، مسکن ،هسته ای و ممتاز

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی ، مسکن ،هسته ای و ممتاز

بدینوسیله اسامی تائید نشده ها اعلام میگردد.

چنانچه :

1- شماره دانشجویی شما در لیست تائید نشده ها می باشد تا تاریخ 95/8/18 فرصت دارید نسبت به رفع نقص پرونده خویش اقدام نمائید.

2-وام تحصیلی ممتاز و دانش هسته ای درخواست نموده اید ولیکن در پرتال صندوق رفاه دانشجویان وام شما بصورت عادی ثبت شده است تا تاریخ 95/8/18 فرصت دارید نسبت به ارائه مدارک ممتازی و کپی کارت دانشجویی هسته ای اقدام نمائید.

3- در پرتال صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir)درخواست وام شما ثبت شده ولیکن تا کنون به تائید دانشگاه نرسیده است و در لیست تائید نشده ها نیز اعلام نگردیده است تا تاریخ 95/8/18 فرصت دارید جهت ثبت وام به اداره رفاه دانشجویان مراجعه فرمائید.(اداره رفاه دانشجویان-معاونت فرهنگی و دانشجویی)

 

اسامی تایید نشده ها