شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام شهریه ( نوبت دوم ، پردیس و مجازی )
 
 

قابل توجه متقاضیان وام شهریه ( نوبت دوم ، پردیس و مجازی )

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله اسامی تائید شده ها ، تائید نشده ها و در انتظار تائید اعلام میگردد.

چنانچه:1- شماره دانشجویی شما در لیست دوم (تائید نشده ها) می باشد2- شماره دانشجویی شما در هیچکدام از لیست ها نمی باشد و از درخواست وام در سایت صندوق رفاه دانشجویان اطمینان دارید تا تاریخ 15/8/95 فرصت دارید نسبت به رفع نقص پرونده خویش اقدام نمائید .(اداره رفاه دانشجویان-معاونت فرهنگی و دانشجویی)

تایید شده ها

تایید نشده ها

در انتظار تایید