شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام بنياد علوي ويژه دانشجويان روزانه و نوبت دوم
 
 

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام بنياد علوي ويژه دانشجويان روزانه و نوبت دوم

نامه الکترونیک چاپ


  
بدينوسيله به اطلاعدانشجويان روزانه و نوبت دوم محترم متقاضي مي رساند جهت اطلاع از شرايط دريافت وام و دريافت فرم هايمورد نياز، لازم است متن اطلاعيه و دستورالعمل اجرایی صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم( لینک دستورالعمل و فرم های مربوطه ذیلا موجود می باشد )را مطالعه نمايند.

۱-مطالعه دقيق دستورالعمل اجرایی صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

    دستورالعمل اجرایی صندوق رفاه وزارت علوم

در صورت حائز شرايط بودن :

دريافت و تكميل فرم درخواست وام

فرم گواهی کسر از حقوق

ثبت صحيح مشخصات فردي ، تحصيلي

افتتاح حساب در يكي از شعب بانك تجارت

ثبت صحيح شماره حساب تجارت به نام دانشجو با ذكر دقيق نام شعبه و كد شعبه در فرم

 - ارائه گواهي كسر از حقوق ضامن به نام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري(در صورتي كه قبلاً ارائه نشده است)

۲- ارائه مدارك به اداره رفاه دانشجویان

مدارك مورد نياز: فرم درخواست وام ،كپي كارت دانشجويي،كپي كارت ملي،در صورت متاهل بودن كپي از صفحات اصلي و صفحات تاهل زوجين و گواهي كسر از حقوق ضامن به نام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

مبلغ وام : دانشجويان مجرد: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال -دانشجويان متاهل:۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال

 بازپرداخت وام فوق شش ماه بعد از فارغ التحصيلي طي بيست قسط مي باشد.

اداره رفاه دانشجويان

معاونت فرهنگي و دانشجويي