شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اجرای مانور آتش نشانی به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی:
 
 

اجرای مانور آتش نشانی به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی:

نامه الکترونیک چاپ

مانور آتش نشانی به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی روز سه شنبه ۶ مهر ساعت ۱۰ صبح در محوطه روبروی دانشکده نساجی برگزار می گردد.