شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وامهای ضروری، زیارت عتبات، ضروری هسته ای مرحله 2،ازدواج مرحله 3، تحصیلی مرحله 3 و 4:
 
 

قابل توجه متقاضیان وامهای ضروری، زیارت عتبات، ضروری هسته ای مرحله 2،ازدواج مرحله 3، تحصیلی مرحله 3 و 4:

نامه الکترونیک چاپ

به این وسیله به اطلاع متقاضیان وام های فوق می رساند: مبلغ وام ها به حساب عابر بانک هایشان واریز شد. اداره رفاه دانشجویان- معاونت فرهنگی و دانشجویی.