شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی دانش هسته ای و مسکن دانش هسته ای:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی دانش هسته ای و مسکن دانش هسته ای:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان وام های تحصیلی دانش هسته ای و مسکن دانش هسته ای می رساند مبلغ وام ها به حساب عابر بانک هایشان واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت فرهنگی و دانشجویی