شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام های تحصیلی، دانش هسته ای و ازدواج:
 
 

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام های تحصیلی، دانش هسته ای و ازدواج:

نامه الکترونیک چاپ

به این وسیله به اطلاع متقاضیان وام های تحصیلی، شهریه و ازدواج می رساند: مبلغ وام ها به حساب عابربانک هایشان واریز شد. اداره رفاه دانشجویان - معاونت دانشجویی.