شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متاهل:
 
 

قابل توجه دانشجویان متاهل:

نامه الکترونیک چاپ

صندوق رفاه دانشجویان در نظردارد به منظور تحکیم بنیان خانواده ها و همچنین کمک به تغذیه مادران باردار یا شیرده با حمایت و همکاری بنیاد علوی نسبت به تامین سبدغذایی اقدام نماید.

دانشجویان محترم واجد شرایط زیر می توانند نسبت به تحویل مدارک و مستندات به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه اقدام نمایند. بدیهی است پس از بررسی وتایید مدارک ، لیست متقاضیان به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای اقدامات بعدی ارسال می شود.

شرایط متقاضیان:

1. سرپرست خانواده یا همسر دانشجو باشند.

2. حداقل سه ماه از دوران باردای گذشته باشد. در صورت تولد نوزاد، سن نوزاد کمتر از شش ماه باشد

مدارک لازم :

1. تائید و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان با ذکر تاریخ شروع بارداری

2. تائید و گواهی مرکز بهداشت برای نوزادان متولد شده

3. تصویر کارت واکسیناسیون نوزاد

4. تصویر شناسنامه تمام صفحات پدر، مادر و نوزاد

اداره رفاه دانشجویان

معاونت فرهنگی دانشجویی