شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان خوابگاه های انصارالحسینی، کیمیا، بالاور،زراتی و خانه دار:
 
 

قابل توجه دانشجویان خوابگاه های انصارالحسینی، کیمیا، بالاور،زراتی و خانه دار:

نامه الکترونیک چاپ
بدینوسیله به استحضار دانشجویان ساکن خوابگاههای انصار الحسینی، کیمیا، بالاور، زراتی و خانه دار می رساند جهت دریافت سهمیه صبحانه مرحله اول در تاریخ¬های ذیل به بوفه واقع در سلف سرویس برادران مراجعه نمایند. * روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 14 و15 مهر ماه * روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 18 و19 مهر ماه صبح: ساعت9 لغایت 10:45 بعد از ظهر: ساعت 15 لغایت 17 معاونت دانشجویی - اداره امور تغذیه