شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام( سال تحصیلی 1395-1394 ):
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام( سال تحصیلی 1395-1394 ):

نامه الکترونیک چاپ

(ويژه دانشجويان روزانه ي فعال سنوات مجاز)

(سال تحصيلي95-1394)

ضمن تبريک و تهنيت به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند مهلت ثبت نام وام ها از تاريخ 01/07/94 لغايت 12/07/94 مي باشد . ثبت نام وام تحصيلي، مسكن ترمي، تغذيه با مراجعه به سايت std.aut.ac.ir قسمت پرتال دانشجويي سامانه رفاه - درخواست وام مي باشد و جهت ثبت نام انواع وام هاي ضروري، وام زيارت ، وام ازدواج ، وديعه مسكن متاهلي ، و وام موارد خاص مي بايست با مراجعه به سايت معاونت دانشجوييstudent.aut.ac.ir)) رفاه دانشجويان فرم هاي اداره رفاه ، فرم درخواست وام مورد نظر را دورو دريافت و پس از تائيد (مهر و امضا دانشكده) به همراه مدارك مورد نياز(صفحه‌ي دوم فرم درخواست) تا تاريخ 15/7/94 به اداره رفاه دانشجويان تحويل فرمائيد.

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وام‌ها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

1-    مهلت ثبت نام تمديد نمي‌گردد، دانشجويان متقاضي بايستي در موعد مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

2-     تحويل سند تعهد محضري (در صورت عدم ارائه) در زمان مقرر (15/7/94 ) ضروري است.

3-     دانشجويان(جديدالورود و يا متقاضی جديد) كه در مقطع قبلي تعهد محضري دارند(تاريخ سند تعهد محضري قبلي از سال86 به بعد) مي‌توانند كپي(برابر اصل) آن را همراه مدارك خود تحويل نمايند. و ضمناً تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل و بستن فايل رفاهي متقاضي در سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط دانشگاه قبلي تا تاريخ   15/7/94 ضروري است.

تذكر1:جهت دريافت فرم تعهدنامه محضری با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي رفاه دانشجويان فرم هاي اداره رفاه ، فرممزبور را دريافت و نسبت به تكميل آن در يكي از دفاتر اسناد رسمي اقدام فرمائيد. و سپس فرم تعهدنامه محضری به همراه كپي (A4)، مدارك مربوط به ضامن دانشجو در سند تعهد محضري،كپي كارت دانشجويي،كپي كارت ملي را تا تاريخ 15/7/94 تحويل اداره رفاه دانشجويان نمائيد.

تذكر2:دانشجويان متقاضي وام مسكن ترمي(دانشجويان روزانه ، غيربومي و فاقدخوابگاه) مي بايست اصل اجاره نامه (شهر تهران) و كپي آن را تا تاريخ 15/7/94 تحويل اداره رفاه دانشجويان نمايند.

تذكر3:دانشجويان متقاضي وام تحصيلي متاهلي ترمي(دانشجويان روزانه) مي بايست كپي از صفحات اصلي و تاهل شناسنامه خود وهمسر را تا تاريخ 15/7/94 تحويل اداره رفاه دانشجويان نمايند.(در صورت عدم ارائه)

تذكر4:ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد.

تذكرات مهم: درج شماره دانشجويي بر روي سند تعهد محضري تحويل مدارك حداكثر تا تاريخ 15/7/94 به اداره رفاه دانشجويان- تهيه كپي از سند تعهد محضري و نگهداري آن نزد خود تا زمان تسويه حساب.

(اداره رفاه دانشجويان- مديريت اموردانشجويي)

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام شهريه

ويژه دانشجويان نوبت دوم فعال سنوات مجاز

(سال تحصيلي95-1394)

ضمن تبريک و تهنيت به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند مهلت ثبت نام وام ها از تاريخ 01/07/94 لغايت 12/07/94 مي باشد . ثبت نام وام شهريه(نوبت دوم) با مراجعه به سايت std.aut.ac.ir قسمت پرتال دانشجويي سامانه رفاه - درخواست وام مي باشد و جهت ثبت وام زيارت مي بايست با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي( student.aut.ac.ir) رفاه دانشجويان فرم هاي اداره رفاه ، فرم درخواست وام مورد نظر را دورو دريافت و پس از تائيد (مهر و امضا دانشكده) به همراه مدارك مورد نياز(صفحه‌ي دوم فرم درخواست) تا تاريخ 15/7/94 به اداره رفاه دانشجويان تحويل فرمائيد.

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وام‌ها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

1-     مهلت ثبت نام تمديد نمي‌گردد، دانشجويان متقاضي بايستي در موعد مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

2-     تحويل سند تعهد محضري (در صورت عدم ارائه) در زمان مقرر (15/7/94 ) ضروري است.

3-     دانشجويان(جديدالورود و يا متقاضی جديد) كه در مقطع قبلي تعهد محضري دارند(تاريخ سند تعهد محضري قبلي از سال86 به بعد) مي‌توانند كپي(برابر اصل) آن را همراه مدارك خود تحويل نمايند. و ضمناً تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل و بستن فايل رفاهي متقاضي در سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط دانشگاه قبلي تا تاريخ   15/7/94 ضروري است.

تذكر1:جهت دريافت فرم تعهدنامه محضری با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي رفاه دانشجويان فرم هاي اداره رفاه ، فرممزبور را دريافت و نسبت به تكميل آن در يكي از دفاتر اسناد رسمي اقدام فرمائيد. و سپس فرم تعهدنامه محضری به همراه كپي (A4)، مدارك مربوط به ضامن دانشجو در سند تعهد محضري،كپي كارت دانشجويي،كپي كارت ملي تا تاريخ 15/7/94 تحويل اداره رفاه دانشجويان نمائيد.

تذكر2:ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد.

تذكر3:وام شهريه پرداختي دانشجويان نوبت دوم مشمول 4%كارمزد سالانه از زمان دريافت اولين وام مي باشد.

تذكر4: در صورت مازاد اعتبار تخصيصي وام شهريه دانشجويان نوبت دوم از دانشجويان مجازي و پرديس در مرحله دوم (3/8/94 لغايت 6/8/94) ثبت نام بعمل مي آيد.

مدارك مورد نياز وام شهريه (دانشجويان نوبت دوم كه براي اولين بار درخواست وام شهريه مي دهند):

1-اصل و كپي فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به حساب 266110855 بانك تجارت شعبه دانشگاه صنعتي اميركبير به نام صندوق قرض‌الحسنه رفاه دانشجويي

2- اصل وکپي تعهد محضري به همراه كپي مدارك مربوط به ضامن

3-كپي كارت دانشجويي

4-كپي كارت ملي

تذكرات مهم در خصوص وام شهريه دانشجويان نوبت دوم : درج شماره دانشجويي بر روي سند تعهد محضري و فيش واريزي تحويل مدارك حداكثر تا تاريخ 15/7/94 به اداره رفاه دانشجويان- تهيه كپي از سند تعهد محضري و فيش واريزي و نگهداري آن نزد خود تا زمان تسويه حساب

(اداره رفاه دانشجويان- مديريت اموردانشجويي)