شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام های حج عمره، تحصیلی دانش هسته ای،ضروری دانش هسته ای و مسکن ترمی:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام های حج عمره، تحصیلی دانش هسته ای،ضروری دانش هسته ای و مسکن ترمی:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند وام حج عمره، تحصیلی دانش هسته ای، ضروری دانش هسته ای و مسکن ترمی دانشجویان متقاضی به حساب عابربانک هایشان واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی