شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی و ودیعه مسکن متاهلی:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام های تحصیلی و ودیعه مسکن متاهلی:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع  می رساند وام های تحصیلی و ودیعه مسکن متاهلی به حساب عابر بانک های متقاضیان واریز شد.