شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان گرامي در تمامي مقاطع تحصيلي (كارشناسي ـ كارشناسي‌ارشد ـ دكترا):
 
 

قابل توجه دانشجويان گرامي در تمامي مقاطع تحصيلي (كارشناسي ـ كارشناسي‌ارشد ـ دكترا):

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند كليه دانشجويان در تمامي مقاطع تحصيلي (كارشناسي ـ كارشناسي‌ارشد ـ دكترا)جهت صدور یا تمدید دفترچه بيمه خدمات درماني خود از تاريخ 01/02/94 لغايت 16/02/94 با رعايت موارد ذيل به اداره رفاه دانشجویان اموربیمه - اتاق شماره 13 مراجعه نمايند :

1-         در صورت بيمه بودن دانشجو : ارائه يكبرگ كپي از صفحه اول ودوم شناسنامه- اصل دفترچه بیمه قبلی وکپی کارت ملی پشت و رو.

2-       در صورت بيمه نبودن : دريافت و تكميل فرم بيمه خدمات درماني و ارائه یک قطعه عکس ، كپي از صفحه‌ي اول و دوم شناسنامه و کپی کارت ملی پشت و رو.

3-     در صورت تاهل: ارائه يكبرگ كپي از صفحه اول ودوم شناسنامه خود و همسر ، در صورت داشتن فرزند کپی کارت ملی فرزند و یک قطعه عکس(فرزند بالاي دو سال).

4-      پرداخت مبلغ 12.000 ريال بابت صدور و اسكن دفترچه بيمه.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی