شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قايل توجه متقاضيان وام ويژه دكترا درخصوص نتايج ثبت وام ( نيمسال دوم 94-93):
 
 

قايل توجه متقاضيان وام ويژه دكترا درخصوص نتايج ثبت وام ( نيمسال دوم 94-93):

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع مي رساند تقاضاي وام ويژه دكتري افراد ذيل به تائيد و يا عدم تائيد صندوق رفاه دانشجويان رسيده است.اداره رفاه دانشجويان-معاونت دانشجويي

تائيد شده تائيد نشده
شماره دانشجویی شماره دانشجویی
90111901 91123956
90111910  
90111911  
90111913  
90112908  
90112911  
90112921  
90112922  
90112930  
90112934  
90114908  
90123913  
90123919  
90123924  
90124901  
90124908  
90124909  
90126914  
90126915  
90127907  
90127919  
90128902  
90129907  
90129912  
90131904  
90132906  
90133912  
90226901  
90234901  
90234902  
91111911  
91111914  
91112904  
91112905  
91112907  
91112911  
91112916  
91112917  
91112926  
91112927  
91112934  
91112935  
91112939  
91114910  
91122901  
91122909  
91122912  
91122916  
91122919  
91122920  
91122923  
91123903  
91123916  
91123918  
91123931  
91123932  
91123944  
91123945  
91123955  
91124905  
91124923  
91126908  
91126917  
91126924  
91127926  
91127932  
91128904  
91128912  
91130906  
91131919  
91132902  
91132903  
91132904  
91132907  
91132908  
91132910  
91132914  
91132915  
91132920  
91132921  
91132922  
91132924  
91132926  
91133901  
91133904  
91133910  
91133915  
91133919  
91134907  
89211907  
89232903  
89223918  
89225907  
89225910  
89227904  
90112917  
90114901  
90114907  
90123903  
90125905  
90125907  
90127934  
90132903  
90132910  
91112906  
91112913  
91112929  
91112931  
91122924  
91123929  
91123933  
91123935  
91123948  
91123949  
91123959  
91123962  
91124918  
91125912  
91125913  
91127901  
91127912  
91127923  
91127930  
91128913  
91131930  
91133903