شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم دکترا (روزانه، فعال، غیربورس):
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم دکترا (روزانه، فعال، غیربورس):

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم مقطع دكترا( روزانه- فعال- غیربورس ) كه متقاضي وام ويژه مي باشند مي بايست بعد از مطالعه نکات مندرج به صورت ذيل اقدام نمايند:
1-    پرنمودن فرم شماره 1 و 2 الزامي مي باشد.
2-    ارائه دو سند تعهد محضري در مقطع دكترا ضروري است.
3-    بازه زماني تمديد خواهد شد.(متعاقباً اعلام مي گردد)
4-    ضامنين مي بايست كارمند رسمي و پيماني (ارائه تصوير حكم كارگزيني) و يا بازنشسته (ارائه تصوير حكم بازنشستگي) باشند.
5-    به دانشجويان ورودي سال هاي 89-90-91 در صورت مازاد اعتبار وام تعلق خواهد گرفت.
6-    دانشجوياني كه قبلاً نسبت به تكميل فرم درخواست وام اقدام نموده اند جهت تائيد فرم 2 به معاونت پژوهشي دانشگاه واقع در ساختمان فارابي طبقه 2 – آقاي مصطفوي مراجعه فرمايند.
7-    دانشجويان متقاضي مي بايست فرم هاي 1و 2 را تكميل و با دو سند تعهد محضري در بازه زماني تعيين شده به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند.

 

1- مطالعه دقيق دستورالعمل اعطاي وام ويژه دكترا

2- مطالعه دقيق بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

3- اصلاحیه بخشنامه صندوق رفاه در خصوص وام ویژه دکتری

در صورت حائز شرايط بودن :

-دريافت، تكميل و تائيد فرم هاي 1 و2

فرم شماره 1

فرم شماره 2

-سپردن سند تعهد محضري(مطابق با فرم نمونه) با 2 ضامن معتبر (ضمانتهاي مقاطع قبل قابل قبول نمي باشد)

سند تعهد محضری

3-ارائه فرم ها و اسناد تعهد محضري  به اداره رفاه دانشجويان واقع درساختمان معاونت دانشجويي دانشگاه طبقه 2 اتاق شماره13

تذكر مهم : بازه زماني ارائه مدارك به اداره رفاه دانشجويان از تاريخ 20/11/93 لغايت 27/11/93 مي باشد.

اداره رفاه دانشجويان-معاونت دانشجويي.