شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام ویژه مقطع دکترا:
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام ویژه مقطع دکترا:

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم مقطع دكترا كه متقاضي وام ويژه مي باشند مي بايست به صورت ذيل اقدام نمايند:

1- دريافت فرم ثبت نام از بخش آئين نامه ها ي سايت تحصيلات تكميلي

2- پركردن فرم

3- تائيد استاد راهنما

4- تائيد تحصيلات تكميلي دانشكده

5- تائيد معاونت پژوهشي دانشكده

6- مهر و امضاء رئيس دانشكده

7- ارائه فرم به معاونت پژوهشي دانشگاه واقع در ساختمان فارابي طبقه 2 آقاي مصطفوي

اداره رفاه دانشجويان-معاونت دانشجويي