شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام ويژه دانشجويان فعال سنوات مجاز (روزانه، نوبت دوم و مجازي) (سال تحصيلي 94-1393)
 
 

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام ويژه دانشجويان فعال سنوات مجاز (روزانه، نوبت دوم و مجازي) (سال تحصيلي 94-1393)

نامه الکترونیک چاپ

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام

ويژه دانشجويان فعال سنوات مجاز (روزانه، نوبت دوم و مجازي)

(سال تحصيلي 94-1393)

ضمن تبريک و تهنيت به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد، بدينوسيله به اطلاع مي رساند مهلت ثبت نام وام ها از تاريخ 15/06/93 لغايت 21/06/93 مي باشد . ثبت نام وام تحصيلي ،مسكن ترمي و شهريه با مراجعه به سايت student.aut.ac.ir قسمت پرتال دانشجويي – سامانه رفاه - درخواست وام، مي باشد و جهت ثبت نام  انواع وام هاي ضروري(دانشجويان روزانه) و وديعه مسكن متاهلي(دانشجويان روزانه) مي بايست با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي – رفاه دانشجويان –  فرم هاي اداره رفاه ، فرم درخواست وام مورد نظر را دورو دريافت و پس از تائيد (مهر و امضا دانشكده) به همراه مدارك مورد نياز(صفحه‌ي دوم فرم درخواست) تا تاريخ 30/7/93 به اداره رفاه دانشجويان تحويل فرمائيد.

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وام‌ها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

1-    مهلت ثبت نام تمديد نمي‌گردد، دانشجويان متقاضي بايستي در موعد مقرر نسبت به  ثبت نام خود اقدام نمايند.

2-    تحويل سند تعهد محضري (در صورت عدم ارائه) در زمان مقرر (30/7/93) ضروري است.

3-    دانشجويان(جديدالورود و يا متقاضی جديد) كه در مقطع قبلي تعهد محضري دارند(تاريخ سند تعهد محضري قبلي از سال86 به بعد) مي‌توانند فتوكپي(برابر اصل) آن را همراه مدارك خود تحويل نمايند. و ضمناً تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل و بستن فايل رفاهي متقاضي در سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط دانشگاه قبلي تا تاريخ    30/7/93  ضروري است.

تذكر1:جهت دريافت فرم تعهدنامه محضری با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي – رفاه دانشجويان –  فرم هاي اداره رفاه ، فرم مزبور را دريافت و نسبت به تكميل آن در يكي از دفاتر اسناد رسمي اقدام فرمائيد. و سپس فرم درخواست تکميل شده و تعهدنامه محضری به همراه كپي (A4) را تا تاريخ 30/7/93  تحويل اداره رفاه دانشجويان نمائيد.

تذكر2:دانشجويان متقاضي وام مسكن ترمي(دانشجويان روزانه ، غيربومي و فاقدخوابگاه) مي بايست اصل اجاره نامه (شهر تهران) و كپي آن را تا تاريخ 30/7/93  تحويل اداره رفاه دانشجويان نمايند.

تذكر3:دانشجويان متقاضي وام تحصيلي متاهلي ترمي(دانشجويان روزانه) مي بايست كپي از صفحات اصلي و تاهل شناسنامه خود وهمسر را تا تاريخ 30/7/93  تحويل اداره رفاه دانشجويان نمايند.(در صورت عدم ارائه)

تذكر4:ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد.

تذكر5:وام شهريه پرداختي دانشجويان نوبت دوم و مجازي مشمول 4%كارمزد سالانه از زمان دريافت اولين وام مي باشد.

تذكر6: در صورت مازاد اعتبار تخصيصي از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم به دانشجويان مجازي وام تعلق مي گيرد.

مدارك مورد نياز وام شهريه دانشجويان نوبت دوم و مجازي (متقاضي جديد ياجديدالورود): 1-اصل و كپي فيش واريزي به مبلغ 500.000ريال به حساب 266110855 بانك تجارت شعبه دانشگاه صنعتي اميركبير  به نام صندوق قرض‌الحسنه رفاه دانشجويي2- اصل وکپي تعهد محضري به همراه كپي حكم كارگزيني ضامن

تذكرات مهم در خصوص وام شهريه : درج شماره دانشجويي بر روي سند تعهد محضري و فيش واريزي– تحويل مدارك حداكثر تا تاريخ 30/7/93 به اداره رفاه دانشجويان- تهيه كپي از سند تعهد محضري و فيش واريزي و نگهداري آن نزد خود تا زمان تسويه حساب- دانشجويان ايثارگر جهت تقاضاي وام شهريه مي بايست به اداره شاهد و ايثارگر دانشگاه مراجعه نموده و چنانچه واجد شرايط  دريافت وام شهريه مي باشند با ارائه گواهي معتبر از سوي اداره شاهد و ايثارگر درخواست وام شهريه نمايند.

(اداره رفاه دانشجويان-معاونت دانشجويي)