شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم دکتری ورودی93 متقاضی خوابگاه:
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری ورودی93 متقاضی خوابگاه:

نامه الکترونیک چاپ

احتراماً ضمن تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به اطلاع می رساند ثبت نام خوابگاه دانشجویی از روز دوشنبه مورخ 93/6/3 لغایت چهارشنبه مورخ 93/6/5 در محل اداره امور خوابگاه ها واقع در خیابان حافظ، کوچه البرز، ساختمان شهید آوینی انجام خواهد پذیرفت.

لذا خواهشمند است ضمن توجه به نکات زیر، در تاریخ های فوق الذکر به اداره امور خوابگاه ها مراجعه فرمایید:

  1. خوابگاه دانشجویی صرفاً به دانشجویان غیربومی تعلق گرفته و دانشجویان ساکن در استان تهران و البرز مجاز به اخذ خوابگاه نمی باشند.
  2. عدم مراجعه دانشجو در تاریخ های فوق الذکر به منزله عدم نیاز به خوابگاه بوده و پس از آن این اداره هیچ تعهدی در این خصوص نخواهدداشت.
  3. هر دانشجو می بایست مبلغ 2/000/000 ریال(دویست هزار تومان) به عنوان ودیعه سکونت در خوابگاه به حساب شماره 266110855 بانک تجارت به نام صندوق رفاه دانشجویان واریز نموده و اصل فیش واریزی را به اداره امور خوابگاه ها تحویل دهند.
  4. واریز وجه ودیعه الزامی بوده و اختصاص اسکان به ارائه اصل فیش واریزی منوط است.
  5. دانشجویان می بایست با اداره رفاه دانشگاه مقطع قبلی خود تسویه حساب نمو.ده و وضعیت فاز 2 صندوق رفاه وزارت علوم برای ایشان در حالت تسویه شده قرار گرفته باشد در غیر این صورت اختصاص خوابگاه به ایشان به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.
  6. دانشجویان محترمی که در مقاطع قبلی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، بدهی معوق داشته باشند مجاز به اخذ خوابگاه تا زمان تسویه بدهی نمی باشند.