شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان نوبت دوم و مجازي متقاضی وام شهریه نيمسال دوم 93- 92 :
 
 

قابل توجه دانشجویان نوبت دوم و مجازي متقاضی وام شهریه نيمسال دوم 93- 92 :

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان نوبت دوم ( شهريه پرداز ) و مجازي مقاطع كارشناسي ارشد ورودي 91 به بعد و دكتري ورودي 89 به بعد ميرساند جهت ثبت نام وام شهريه نيمسال دوم 93-92 مي توانند از تاريخ 92/11/05 الي 192/11/12 با رعايت موارد ذيل به سايت student.aut.ac.ir قسمت پرتال دانشجويي سامانه رفاه درخواست وام مراجعه نمايند.

الف : دانشجوياني كه در نيمسال اول 93-92 وام شهريه دريافت نموده‌اند ديگر نيازي به ثبت نام مجدد نداشته و وام ايشان جهت نيمسال دوم 93-92 ثبت خواهد شد .

ب : دانشجوياني كه در نيمسال اول 93-92 وام شهريه دريافت نكرده‌اند وليكن در سنوات قبل در همين مقطع تحصيلي وام شهريه دريافت نموده‌اند بايستي فقط فرم درخواست وام را تكميل نمايند و ديگر نيازي به ارائه ساير مدارك نمي باشد .

ج : دانشجوياني كه براي اولين بار در مقطع تحصيلي فعلي متقاضي وام شهريه مي باشند بايستي ضمن تكميل فرم وام مدارك ذيل را حداكثر تا تاريخ 15/11/92 به اداره رفاه تحويل نمايند در غير اينصورت وام به ايشان تعلق نخواهد گرفت .

1- اصل فيش واريزي به مبلغ 500000 ريال به حساب 266110855 بانك تجارت شعبه باجه اميركبير كد 168 به نام صندوق قرض الحسنه رفاه دانشجويان

2- اصل تعهد محضري به همراه كپي حكم كارگزيني ضامن جهت دانشجويان فاقد سند تعهد محضري ( دانشجوياني كه از سال 86 به بعد تعهد محضري ارائه نموده اند ديگر نيازي به ارائه تعهد جديد ندارند و لازم است كپي تعهد قبلي را برابر با اصل شده ارائه نمايند)

د : دانشجوياني كه براي اولين بار متقاضي وام شهريه مي باشند ملزم هستند نسبت به تعيين تكليف بدهي مقاطع قبلي خود در سيستم فاز 2 با دانشگاه مربوطه اقدام نمايند و از ثبت آن در سيستم فاز 2 مطمئن شوند

ضمنا نمونه فرم سند تعهد محضري را از لينك student.aut.ac.ir قسمت رفاه دانشجويان گزينه فرمهاي اداره رفاه دريافت و به يكي از دفاتر رسمي مراجعه فرمائيد.

ه : وام شهريه پرداختي به دانشجويان مشمول 4% كارمزد بانكي از زمان دريافت اولين وام مي گردد .

و : وام شهريه به حساب دفتر آموزشهاي آزاد واريز مي گردد .

ح : ميزان و مبلغ وام پرداختي بستگي به ميزان و مبلغ اعتبار تخصيصي از سوي صندوق رفاه دانشجويان و تعداد متقاضيان دارد.

اداره رفاه دانشجويان-معاونت دانشجويي