شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اعلام اسامی دانشجویان متقاضی وام که تا 92/7/23 وامشان ثبت نشده است:
 
 

اعلام اسامی دانشجویان متقاضی وام که تا 92/7/23 وامشان ثبت نشده است:

نامه الکترونیک چاپ

اسامی ذیل متقاضیان وامی هستند که وام آنان تا تاریخ 92/7/23 به دلایل مندرج در جدول ثبت نشده است لذا چنانچه جهت رفع ایرادات بیان شده تا تاریخ 92/7/27 اقدام نمایند درخواست وام آنها ثبت خواهد گردید.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی

 

دلايل رد درخواست وام تحصيلي و مسكن (روزانه)

91124047

فاقد سند تعهد محضری

91131044

فاقد سند تعهد محضری

9123025

فاقد سند تعهد محضری

9127097

فاقد سند تعهد محضری

8932026

فاقد سند تعهد محضری

9024022

فاقد سند تعهد محضری

9023008

فاقد سند تعهد محضری

9127071

فاقد سند تعهد محضری

9026005

فاقد سند تعهد محضری

91123015

فاقد سند تعهد محضری

91129055

فاقد سند تعهد محضری

8931025

فاقد سند تعهد محضری

9122016

فاقد سند تعهد محضری

99129030

فاقد سند تعهد محضری

9126100

فاقد سند تعهد محضری

9126052

فاقد سند تعهد محضری

9126060

فاقد سند تعهد محضری

9126066

فاقد سند تعهد محضری

9024036

فاقد سند تعهد محضری

9112014

فاقد سند تعهد محضری

9023024

فاقد سند تعهد محضری

9031053

فاقد سند تعهد محضری

9023052

فاقد سند تعهد محضری

9132022

فاقد سند تعهد محضری

9126038

فاقد سند تعهد محضری

9123017

فاقد سند تعهد محضری

9129022

فاقد سند تعهد محضری

9122017

فاقد سند تعهد محضری

8923030

فاقد سند تعهد محضری

91121101

فاقد سند تعهد محضری

8924052

فاقد سند تعهد محضری

9022001

فاقد سند تعهد محضری

8926021

فاقد سند تعهد محضری

91123040

فاقد سند تعهد محضری

8925042

فاقد سند تعهد محضری

9122034

فاقد سند تعهد محضری

9128021

فاقد سند تعهد محضری

9127046

فاقد سند تعهد محضری

9027045

فاقد سند تعهد محضری

9123097

فاقد سند تعهد محضری

9024002

فاقد سند تعهد محضری

9134031

فاقد سند تعهد محضری

9129050

فاقد سند تعهد محضری

9027029

فاقد سند تعهد محضری

9026041

فاقد سند تعهد محضری

9129046

فاقد سند تعهد محضری

91131012

فاقد سند تعهد محضری

91125024

فاقد سند تعهد محضری

91124081

فاقد سند تعهد محضری

9124064

فاقد سند تعهد محضری

91130002

فاقد سند تعهد محضری

9031902

فاقد سند تعهد محضری

8928071

فاقد سند تعهد محضری

9133005

فاقد سند تعهد محضری

9134012

فاقد سند تعهد محضری

9032035

فاقد سند تعهد محضری

9133088

فاقد سند تعهد محضری

9031017

فاقد سند تعهد محضری

8924013

فاقد سند تعهد محضری

9124037

فاقد سند تعهد محضری

9022023

فاقد سند تعهد محضری

9013028

فاقد سند تعهد محضری

9027040

فاقد سند تعهد محضری

9027004

فاقد سند تعهد محضری

9124044

فاقد سند تعهد محضری

9124040

فاقد سند تعهد محضری

9133028

فاقد سند تعهد محضری

9124050

فاقد سند تعهد محضری

9125022

فاقد سند تعهد محضری

9125019

فاقد سند تعهد محضری

9131031

فاقد سند تعهد محضری

9028098

فاقد سند تعهد محضری

8933012

فاقد سند تعهد محضری

9125020

فاقد سند تعهد محضری

91133019

فاقد سند تعهد محضری

9134005

فاقد سند تعهد محضری

9024032

فاقد سند تعهد محضری

9031013

فاقد سند تعهد محضری

9134023

فاقد سند تعهد محضری

9134008

فاقد سند تعهد محضری

9131056

فاقد سند تعهد محضری

9027047

فاقد سند تعهد محضری

8934020

فاقد سند تعهد محضری

9133023

فاقد سند تعهد محضری

9122030

فاقد سند تعهد محضری

9123001

فاقد سند تعهد محضری

92129030

مقطع قبلی فعال

92127923

مقطع قبلی فعال

92131026

مقطع قبلی فعال

92131045

مقطع قبلی فعال

92127085

مقطع قبلی فعال

92134038

مقطع قبلی فعال

92122004

مقطع قبلی فعال

92122062

مقطع قبلی فعال

92122052

مقطع قبلی فعال

92126112

مقطع قبلی فعال

92126101

مقطع قبلی فعال

92123002

مقطع قبلی فعال

92128034

مقطع قبلی فعال

92125102

مقطع قبلی فعال

92124079

مقطع قبلی فعال

92127052

مقطع قبلی فعال

92123160

مقطع قبلی فعال

92115052

مقطع قبلی فعال

92122018

مقطع قبلی فعال

92133045

مقطع قبلی فعال

92132073

مقطع قبلی فعال

92124087

مقطع قبلی فعال

92124088

مقطع قبلی فعال

92131075

مقطع قبلی فعال

92127021

مقطع قبلی فعال

92123068

مقطع قبلی فعال

92123161

مقطع قبلی فعال

92123924

مقطع قبلی فعال

92130029

مقطع قبلی فعال

92130030

مقطع قبلی فعال

92123149

مقطع قبلی فعال

92123051

مقطع قبلی فعال

92129013

مقطع قبلی فعال

92123071

مقطع قبلی فعال

92129053

مقطع قبلی فعال

92123066

مقطع قبلی فعال

92122010

مقطع قبلی فعال

92129040

مقطع قبلی فعال

9126904

مقطع قبلی فعال

9224502

مقطع قبلی فعال

92129063

مقطع قبلی فعال

92123135

مقطع قبلی فعال

92132047

مقطع قبلی فعال

92134033

مقطع قبلی فعال

92112908

مقطع قبلی فعال

92123044

مقطع قبلی فعال

92126094

مقطع قبلی فعال

92124077

مقطع قبلی فعال

92123035

مقطع قبلی فعال

92131085

مقطع قبلی فعال

92124078

مقطع قبلی فعال

92132078

مقطع قبلی فعال

92123165

مقطع قبلی فعال

92124044

مقطع قبلی فعال

92134037

مقطع قبلی فعال

92126034

مقطع قبلی فعال

9123501

مقطع قبلی فعال

92126909

مقطع قبلی فعال

92124908

مقطع قبلی فعال

92123144

مقطع قبلی فعال

92126061

مقطع قبلی فعال

92127100

مقطع قبلی فعال

92127101

مقطع قبلی فعال

92112043

مقطع قبلی فعال

9123515

مقطع قبلی فعال

92134026

مقطع قبلی فعال

92124085

مقطع قبلی فعال

91126033

مقطع قبلی فعال

92126092

مقطع قبلی فعال

91114026

مقطع قبلی فعال

92129004

مقطع قبلی فعال

92130021

مقطع قبلی فعال

92114016

مقطع قبلی فعال

92126095

مقطع قبلی فعال

92127048

مقطع قبلی فعال

92126031

مقطع قبلی فعال

92126013

مقطع قبلی فعال

92123143

مقطع قبلی فعال

91133014

مقطع قبلی فعال

92125051

مقطع قبلی فعال

92125052

مقطع قبلی فعال

92126923

مقطع قبلی فعال

92124053

مقطع قبلی فعال

92127069

مقطع قبلی فعال

92112082

مقطع قبلی فعال

92115901

مقطع قبلی فعال

92123003

مقطع قبلی فعال

92123166

مقطع قبلی فعال

92126080

مقطع قبلی فعال

92128007

مقطع قبلی فعال

92138902

مقطع قبلی فعال

92133015

مقطع قبلی فعال

92130904

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

90124915

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

89122908

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92128022

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92124914

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91112100

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92133901

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

89170902

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92125020

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92127041

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92136003

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92127905

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91123041

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91123946

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92133005

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92122038

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91133912

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

90126911

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

89123942

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91122008

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

92123936

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91112937

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

89131905

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

89112901

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91127013

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

89128909

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91127907

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

90127932

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

91112918

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

90126917

دارای جریمه دیر کرد و بدهی معوق

دلايل رد درخواست وام شهريه (نوبت دوم - مجازي)

92129058

مقطع قبلی فعال می باشد

92127089

مقطع قبلی فعال می باشد

92126019

مقطع قبلی فعال می باشد

92124029

مقطع قبلی فعال می باشد

92134030

مقطع قبلی فعال می باشد

92123057

مقطع قبلی فعال می باشد

92123125

مقطع قبلی فعال می باشد

92123032

مقطع قبلی فعال می باشد

92114006

مقطع قبلی فعال می باشد

92126906

مقطع قبلی فعال می باشد

92131537

مقطع قبلی فعال می باشد

92111036

مقطع قبلی فعال می باشد

92123917

مقطع قبلی فعال می باشد

92124042

مقطع قبلی فعال می باشد

92133025

مقطع قبلی فعال می باشد

92127088

مقطع قبلی فعال می باشد

92131562

مقطع قبلی فعال می باشد

92125033

مقطع قبلی فعال می باشد

92123902

مقطع قبلی فعال می باشد

92123907

مقطع قبلی فعال می باشد

92112556

مقطع قبلی فعال می باشد

92123918

مقطع قبلی فعال می باشد

91294509

مقطع قبلی فعال می باشد

92129901

مقطع قبلی فعال می باشد

92125037

مقطع قبلی فعال می باشد

91123106

مقطع قبلی فعال می باشد

92127920

مقطع قبلی فعال می باشد

92123061

مقطع قبلی فعال می باشد

92127504

مقطع قبلی فعال می باشد

92132029

مقطع قبلی فعال می باشد

92127060

مقطع قبلی فعال می باشد

92127912

مقطع قبلی فعال می باشد

92126905

مقطع قبلی فعال می باشد

91223554

تعهد محضری ندارد

92134019

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

92127025

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

92133528

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

91291619

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

91212515

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

92126074

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

92127907

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

91123111

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

92183030

اقساط معوق وجریمه دیرکرد دارد

دلايل رد درخواست وديعه مسكن متاهلي صندوق رفاه دانشجويان (روزانه)

9228113

اجاره نامه به نام همسر دانشجو است

92111916

دارا ی بدهی معوق و جریمه دیرکرد

92111905

دارا ی بدهی معوق و جریمه دیرکرد

91123959

دارا ی بدهی معوق و جریمه دیرکرد

92112002

مقطع قبلی فعال

90231905

مقطع قبلی فعال

89170902

دارا ی بدهی معوق و جریمه دیرکرد

88112912

عدم ارائه شماره حساب

89128914

عدم ارائه شماره حساب

91127935

مقطع قبلی فعال

دلايل رد درخواست وام ضروري(روزانه)

8823118

پایان سنوات مجاز

8826083

فارغ التحصیل

8923034

مدارک ناقص است

88111902

نوع درخواست وام ضروري تكراري

8824030

نوع درخواست وام ضروري تكراري

90132058

نوع درخواست وام ضروري تكراري

91184020

نوع درخواست وام ضروري تكراري

9131049

نوع درخواست وام ضروري تكراري

91126023

نوع درخواست وام ضروري تكراري

9126112

نوع درخواست وام ضروري تكراري

91126904

نوع درخواست وام ضروري تكراري

8923047

نوع درخواست وام ضروري تكراري

91112105

نوع درخواست وام ضروري تكراري

90127929

نوع درخواست وام ضروري تكراري

8926048

نوع درخواست وام ضروري تكراري

91123037

نوع درخواست وام ضروري تكراري

92111046

مقطع قبلي فعال

92122061

مقطع قبلي فعال

92124078

مقطع قبلي فعال

92131026

مقطع قبلي فعال

91122902

مقطع قبلي فعال

92114026

مقطع قبلي فعال

92128034

مقطع قبلي فعال

92128903

مقطع قبلي فعال

92124908

مقطع قبلي فعال

89112901

بدهي معوق در مقطع قبلي

92125020

بدهي معوق در مقطع قبلي

89224908

بدهي معوق در مقطع قبلي

89111907

بدهي معوق در مقطع قبلي

91122008

بدهي معوق در مقطع قبلي

90127933

بدهي معوق در مقطع قبلي

89170902

بدهي معوق در مقطع قبلي

91118005

فاقد مستندات جهت دريافت وام

91129036

فاقد مستندات جهت دريافت وام

9131056

فاقد مستندات جهت دريافت وام

91134025

فاقد مستندات جهت دريافت وام

92127053

فاقد سند تعهد محضري

92123036

فاقد سند تعهد محضري

9131045

فاقد سند تعهد محضري

8922002

فاقد سند تعهد محضری

8827030

فاقد سند تعهد محضری

91123040

فاقد سند تعهد محضری

8831028

شماره حساب متعلق به شخص دیگری است