شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان رسیده است:
 
 

اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان رسیده است:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اداره رفاه دانشجویان- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند. دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مشمول جریمه دیرکرد در زمان تسویه خواهند شد.

91112040- 91117003- 87125081- 91112064- 89128913- 91111016- 91126034- 91123037- 91112017- 91112029- 88122922- 9111208- 91111024- 91112036- 91112035- 91126002- 91127071.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.