شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان رسیده است:
 
 

اعلام اسامی دانشجویانی که تاریخ سررسید اقساط وامشان رسیده است:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اداره رفاه دانشجویان- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند.

91126081- 90127011- 91127010- 91126005- 91111020- 91132927- 91125033- 91114029- 91132021- 91125030- 90125004- 91111052- 89124916- 90125060- 91131093- 91124080- 91124083- 91123026- 91122009- 91124028- 90127100- 91125907- 91125516- 91131016. اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی.