شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام زیارت:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام زیارت:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع متقاضیان وام زیارت که اسامی آنها ذیلا درج شده می رساند می توانند جهت دریافت چک خود به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اتاق شماره 6 مراجعه نمایند. اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی:8813017- 8832025- 89214903- 8934012- 90111038- 90111041- 90111053- 90124002- 90124097- 90127103- 90129910- 90234905- 9026801- 91111040- 91128909- 91129066- 91191010- 9132050