شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان متقاضی دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی:
 
 

قابل توجه دانشجويان متقاضی دریافت دفترچه بیمه خدمات درمانی:

نامه الکترونیک چاپ

بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند كليه دانشجويان متقاضی در تمامي مقاطع تحصيلي( كارشناسي ـ كارشناسي‌ارشد ـ دكترا ) جهت صدور یا تمدید دفترچه بيمه خدمات درماني خود از تاريخ 23/01/93 لغايت 10/02/93 با رعايت موارد ذيل به  اداره رفاه دانشجویان - اموربیمه( اتاق شماره 13 ) مراجعه نمايند:

1- در صورت بيمه بودن دانشجو: ارائه يك برگ كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه، اصل دفترچه بیمه قبلی وکپی کارت ملی پشت و رو.

2- در صورت بيمه نبودن: دريافت و تكميل فرم بيمه خدمات درماني و ارائه یک قطعه عکس، كپي از صفحه‌ي  اول و دوم شناسنامه  و کپی کارت ملی پشت و رو.

3- در صورت تاهل: ارائه  يك برگ كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه خود، همسر و فرزند، کپی کارت ملی و یک قطعه عکس( همسر و فرزند ).

اداره رفاه دانشجويان - معاونت دانشجويی