شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ممتاز و وام مسکن دانش هسته ای دانشجویان هسته ای:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ممتاز و وام مسکن دانش هسته ای دانشجویان هسته ای:

نامه الکترونیک چاپ

وام تحصیلی ممتاز و وام مسکن دانش هسته ای به حساب عابربانک های دانشجویان متقاضی واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی