شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان( روزانه )متاهل غیر خوابگاهی متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی دانشگاه:
 
 

قابل توجه دانشجویان( روزانه )متاهل غیر خوابگاهی متقاضی وام ودیعه مسکن متاهلی دانشگاه:

نامه الکترونیک چاپ

بدین وسیله به اطلاع می رساند: متقاضیان لازم است جهت تکمیل مدارک از تاریخ 91/11/15 لغایت 91/11/24 به معاونت دانشجویی- اداره رفاه دانشجویان- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی