شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متاهل روزانه متقاضی وام ودیعه مسکن:
 
 

قابل توجه دانشجویان متاهل روزانه متقاضی وام ودیعه مسکن:

نامه الکترونیک چاپ

وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان روزانه به حساب عابربانک هایشان واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی