شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام تحصیلی که موفق به دریافت وام نشده اند:
 
 

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام تحصیلی که موفق به دریافت وام نشده اند:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویان ذیل لازم است تا پایان وقت اداری روز 23/8/91 فرصت دارند نسبت به رفع اشکالات ذکر شده اقدام نمایند.

مقطع قبلی تسویه نکرده اند تعهد محضری ندارند شماره حساب ندارند یا متعلق به شخص دیگری است

1- 91123080                                                         1- 90127913                                        1- 9127029

2- 91119004                                                         2- 90112065                                        2- 9126056

3- 91126046                                                         3- 90121006                                        3- 9134024

4- 9133018                                                          4- 90122022                                        4- 9132023

5- 91124508                                                        5- 90123083                                        5- 91126902

6- 91117013                                                        6- 90123175                                        6- 91112067

7- 91117011                                                       7- 90123183                                         7- 91131014

8- 91126052                                                       8- 90124007                                         8- 91117004

9- 91126048                                                       9- 90128069                                         9- 91127912

10- 91123124                                                     10- 90132027                                       10- 9031076

11- 91123122                                                    11- 90132063                                        11- 9023041

12- 91131915                                                    12- 8812041                                         12- 9023014

13- 91131007                                                    13- 8822036                                         13- 9028069

14- 91127013                                                    14- 8825002                                         14- 8812039

15- 90112033                                                   15- 8826047                                          15- 8827053

16- 91112026                                                  16- 8828101                                           16- 8934035

17- 91133023                                                  17- 8829001                                           17- 8926094

18- 90124025                                                  18- 8912001                                           18- 8828108

19- 91130040                                                  19- 8912026                                           19- 8823031

20- 91132906                                                  20- 8922021                                           20- 8928102

21- 90122058                                                 21- 8922035                                            21- 89224910

22- 91123936                                                 22- 8922064                                            22- 90184003

23- 9026085                                                  23- 8923022                                             23- 90128022

24- 91122005                                                24- 8924012                                             24- 8932068

25- 91116007                                                25- 8924026                                             25- 8822032

26- 91124103                                               26- 8924801                                              26- 9031071

27- 91133075                                               27- 9034014                                             27- 91131061

28- 91125030                                               28- 9031017                                             28- 8823022

29- 91127032                                              29- 9029012                                              29- 8833100

30- 91127077                                              30- 9027026                                              30- 9032049

31- 91122006                                             31- 9026056                                              31- 91124076

32- 91114037                                             32- 9026054

33- 91123096                                            33- 9026005

34- 91123072                                           34- 9024022

35- 91124108                                           35- 9024015

36- 91112913                                          36- 9023029

37- 91114028                                         37- 9023020

38- 91133909                                         38- 9023008

39- 8925017

40- 8925042

41- 8926034

42- 8927001

43- 8927007

44- 8928072

45- 8929029

46- 8932023

47- 8932077

48- 8933008

49- 8933093

50- 8934010

51- 9012016

52- 9013008

53- 9022017

54- 9022044