شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه که موفق به دریافت وام نشده اند:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه که موفق به دریافت وام نشده اند:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویان نامبرده ملزم می باشند نسبت به رفع مشکلات مندرج در جدول ذیل تا تاریخ 91/07/30  اقدام نمایند:

 

شماره دانشجویی علت حذف وام شهریه
90126103 مقطع قبلی فعال می باشد
91128059 مقطع قبلی فعال می باشد
91132021 مقطع قبلی فعال می باشد
91111011 مقطع قبلی فعال می باشد
91123106 مقطع قبلی فعال می باشد
91123048 مقطع قبلی فعال می باشد
91126017 مقطع قبلی فعال می باشد
91130030 مقطع قبلی فعال می باشد
91122031 مقطع قبلی فعال می باشد
91126031 مقطع قبلی فعال می باشد
91114034 مقطع قبلی فعال می باشد
91123061 مقطع قبلی فعال می باشد
91123058 مقطع قبلی فعال می باشد
91183053 مقطع قبلی فعال می باشد
91132053 مقطع قبلی فعال می باشد
91131050 مقطع قبلی فعال می باشد
91122037 مقطع قبلی فعال می باشد
91126068 مقطع قبلی فعال می باشد
91124086 مقطع قبلی فعال می باشد
91132030 مقطع قبلی فعال می باشد
91125035 مقطع قبلی فعال می باشد
91123912 مقطع قبلی فعال می باشد
91127905 مقطع قبلی فعال می باشد
91131911 مقطع قبلی فعال می باشد
91123924 مقطع قبلی فعال می باشد
91129903 مقطع قبلی فعال می باشد
91126069 مقطع قبلی فعال می باشد
91111066 تعهد محضری ندارد
91126017 تعهد محضری ندارد
91133030 تعهد محضری ندارد
91129007 تعهد محضری ندارد