شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان متاهل فاقد خوابگاه كه به طور رسمي عضو بنياد علمي نخبگان مي‌باشند:
 
 

قابل توجه دانشجويان متاهل فاقد خوابگاه كه به طور رسمي عضو بنياد علمي نخبگان مي‌باشند:

نامه الکترونیک چاپ

بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند، بر اساس تفاهم نامه‌ي صندوق رفاه دانشجويان و بنياد علمي نخبگان مقرر گرديده است، حداكثر مبلغ 250.000.000 ريال به عنوان وديعه مسكن متاهلي به افراد واجد شرايط، با ارائه تاييديه معتبر از بنياد علمي نخبگان پرداخت گردد. متقاضيان محترم  جهت ثبت نام اوليه و بررسي نهايي مدارك تا تاريخ 20/03/1391 به اداره رفاه دانشجويان معاونت دانشجويي، اتاق شماره3 مراجعه فرمايند. بديهي است ميزان مبلغ پرداختي از سوي بنياد علمي نخبگان تعيين مي‌گردد .اداره رفاه دانشجويان - معاونت دانشجويي