شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام ودیعه مسکن متاهلی صندوق های رفاه دانشجویان و دانشگاه:
 
 

قابل توجه متقاضیان وام ودیعه مسکن متاهلی صندوق های رفاه دانشجویان و دانشگاه:

نامه الکترونیک چاپ

متقاضیان محترم لطفا جهت تکمیل مدارک به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند. اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی