شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت لینک پرسشنامه بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا
 
 

لینک پرسشنامه بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا

نامه الکترونیک چاپ

چنانچه آگاهی دارید شیوع بیماری کرونا شرایط خاصی برای فضاهای آموزش عالی کشور ایجاد کرده است شناخت و رصد نظرات دانشجویان می تواند منایع اطلاعاتی مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در اختیار متولیان این حوزه قرار دهد.معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان امور دانشجویان لینک پرسشنامه بررسی نظر دانشجویان در مورد وضعیت فضاهای دانشگاهی در مواجهه با ویروس کرونا را طراحی نموده است تادر اختیار دانشجویان قرار گیرد.

لینک پرسشنامه Porsa.irandoc.ac.ir/ws/WZiZmN