شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه متقاضیان وام تغذیه که وامشان تایید نشده
 
 

قابل توجه متقاضیان وام تغذیه که وامشان تایید نشده

نامه الکترونیک چاپ
قابل توجه متقاضیان وام تغذیه نیم سال اول 97-96
بدینوسیله اسامی وام تائید نشده ها اعلام میگردد.