شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت شیوه نامه و شرایط اجرایی بازدید و اردوهای علمی دانشجویی
 
 

شیوه نامه و شرایط اجرایی بازدید و اردوهای علمی دانشجویی

نامه الکترونیک چاپ

اداره انجمن های علمی دانشجویی به عنوان نهاد ناظر و حامی فعالیت های فوق برنامه دانشجویی، از جمله برگزاری اردو ها و بازدید های علمی از مراکز علمی و صنعتی می باشد، به همین منظور شیوه نامه و شرایط اجرایی بازدید و اردوها علمی خدمتتان ارائه می گردد.

 

شیوه نامه و شرایط اجرایی بازدید و اردوهای علمی دانشجویی