شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت رتبه برتر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه امیرکبیر در سال 95
 
 

رتبه برتر مرکز بهداشت و درمان دانشگاه امیرکبیر در سال 95

نامه الکترونیک چاپ

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه امیرکبیر حائز رتبه برتر از بین دانشگاه های سطح 2 گردیده است.