شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت انتخاب اتاق نمونه بهداشتی ویژه دانشجویان خوابگاهی سال 1395
 
 

انتخاب اتاق نمونه بهداشتی ویژه دانشجویان خوابگاهی سال 1395

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان محترم خوابگاهی چنان چه مایلید در رقابت انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویان، شرکت نمایید جهت مشاهده پوستر، آگاهی از شیوه اجرا و دریافت فرم خود ارزیابی به لینک های زیر مراجعه نمایید.متقاضیان لازم است فرم خودارزیابی را از لینک ذیل دریافت و به اداره خوابگاه ها تحویل نمایید.

پوستر اتاق نمونه بهداشتی

شیوه نامه اجرایی

فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی