شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متاهل و خانه دار:
 
 

قابل توجه دانشجویان متاهل و خانه دار:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان گرامیجهت دریافت سهمیه صبحانه مرحله دهم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 17 و18 اسفند ماه به بوفه، واقع در سلف سرویس برادران مراجعه نمایید.